Login: Hasło:
aaa
Wyniki głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia głosowanymi 04.10.2021r., 05.10.2021r., 06.10.2021r.
Artykuł dostępny dla członków SM po zalogowaniu się
Wyniki głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniach od 16 do 30 listopada 2020r.
Artykuł dostępny dla członków SM po zalogowaniu się
Walne Zgromadzenie 2020r.

Informacja nt. Walnego Zgromadzenia 2020r. 

Uprzejmie informujemy, iż Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” w Kartuzach nie odbyło się z uwagi na istniejący w kraju stan epidemii i związane z tym obostrzenia w zakresie odbywania zgromadzeń.

Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia głosowania na piśmie i drogą mailową nad uchwałami zatwierdzającymi podział nadwyżki bilansowej za 2019 rok Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” w Kartuzach oraz oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 poprzez dodanie w art. 36 Prawa spółdzielczego § od 9 do 13 zmieniła kompetencje Rady Nadzorczej i Zarządu w kwestii korespondencyjnego podjęcia uchwał Walnego Zgromadzenia przez Członków Spółdzielni.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z wprowadzonym stanem epidemii i zatwierdzenia ustawą nowych przepisów, kadencja Rady Nadzorczej ulega przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia w ciągu 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.

 

Głosowanie pisemne i drogą mailową nad uchwałami odbywać się będzie w okresie od 16 do 30 listopada 2020 roku. Podpisane uchwały należy zeskanować i przesłać mailem na adres biuro@smk.kartuzy.com.pl lub podpisane oryginały uchwał przekazać do skrzynek kontaktowych umieszczonych na klatkach schodowych lub wrzucić do  urny  znajdującej się w siedzibie Spółdzielni w Kartuzach ul. Sędzickiego 30 (przedsionek) lub przesłać za pośrednictwem placówki pocztowej. W przypadku przesłania karty poprzez placówkę pocztową o terminie złożenia głosu decydować będzie data stempla pocztowego.

Powyższe uchwały zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych każdego lokalu mieszkalnego lub wysłane na podany adres e-mail, a  w przypadku podania innego adresu korespondencyjnego wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

Węsiora Martyna _ 2020-11-16 08:17:49
© Copyright S.M. KASZUBY Kartuzy