Login: Hasło:
aaa
Walne Zgromadzenie 2020r.

Informacja nt. Walnego Zgromadzenia 2020r. 

Uprzejmie informujemy, iż Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” w Kartuzach nie odbyło się z uwagi na istniejący w kraju stan epidemii i związane z tym obostrzenia w zakresie odbywania zgromadzeń.

Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia głosowania na piśmie i drogą mailową nad uchwałami zatwierdzającymi podział nadwyżki bilansowej za 2019 rok Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” w Kartuzach oraz oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 poprzez dodanie w art. 36 Prawa spółdzielczego § od 9 do 13 zmieniła kompetencje Rady Nadzorczej i Zarządu w kwestii korespondencyjnego podjęcia uchwał Walnego Zgromadzenia przez Członków Spółdzielni.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z wprowadzonym stanem epidemii i zatwierdzenia ustawą nowych przepisów, kadencja Rady Nadzorczej ulega przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia w ciągu 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.

 

Głosowanie pisemne i drogą mailową nad uchwałami odbywać się będzie w okresie od 16 do 30 listopada 2020 roku. Podpisane uchwały należy zeskanować i przesłać mailem na adres biuro@smk.kartuzy.com.pl lub podpisane oryginały uchwał przekazać do skrzynek kontaktowych umieszczonych na klatkach schodowych lub wrzucić do  urny  znajdującej się w siedzibie Spółdzielni w Kartuzach ul. Sędzickiego 30 (przedsionek) lub przesłać za pośrednictwem placówki pocztowej. W przypadku przesłania karty poprzez placówkę pocztową o terminie złożenia głosu decydować będzie data stempla pocztowego.

Powyższe uchwały zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych każdego lokalu mieszkalnego lub wysłane na podany adres e-mail, a  w przypadku podania innego adresu korespondencyjnego wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

Węsiora Martyna _ 2020-11-16 08:17:49
© Copyright S.M. KASZUBY Kartuzy